15+ metų patirtis
15+ metų patirtis
Gamyba nuo 5 d.d.
Gamyba nuo 5 d.d.
10 metų garantija
10 metų garantija

Garantinės sąlygos

Šios garantinės sąlygos (toliau – Garantinės sąlygos) yra taikomos „MYNEST by Aradas“ elektroninėje parduotuvėje įsigytiems langams ar durims (toliau – Gaminiai).

Gaminių gamintojas ir pardavėjas yra UAB „Aradas“, juridinio asmens kodas 301818042, registruotos buveinės adresas Gamybos g. 12, Alytus (toliau – Pardavėjas).

 1. GARANTIJA

  1.1. Pardavėjas Gaminiams taiko 10 (dešimties) metų komercinę garantiją, kuri skaičiuojama nuo Gaminių pristatymo (toliau – Garantija).

  1.2. Jūs esate atsakingi už Gaminio reguliavimą, užraktų ir tarpinių sutepimą bei kitą Gaminio priežiūrą. Šių darbų Garantija neapima.

 2. GARANTIJOS SĄLYGOS

  Garantija taikoma, jeigu tinkamai įvykdytos visos šios sąlygos:

  2.1. Jūs ar jūsų tinkamai įgaliotas atstovas dalyvavo Gaminių pristatyme ir, nenukrovę Gaminių nuo paletės, atidžiai apžiūrėjote Gaminių pakuotę bei Gaminių kiekį ir nustatę bet kokius pakuotės pažeidimus arba tai, jog jūsų užsakyto(-ų) Gaminio(-ių) trūksta, pažymėjote tai Gaminių priėmimą patvirtinančiuose dokumentuose (važtaraštyje), užfiksavote nustatytus trūkumus nuotraukose ir/ar vaizdo medžiagoje ir nedelsdami informavote Pardavėją, užpildę nusiskundimų formą, kurią galite rasti čia.

  2.2. Per 5 (penkias) darbo dienas nuo Gaminių gavimo dienos, tačiau ne vėliau kaip iki Gaminių naudojimo ar montavimo pradžios, išpakavote ir patikrinote Gaminius.

  2.3. Nustatę, kad Gaminys yra netinkamos kokybės ir yra su trūkumais, ne vėliau kaip per du mėnesius nuo neatitikties aptikimo dienos pranešėte apie tai Pardavėjui, užpildydami čia pateikiamą nusiskundimų formą. Pranešdami apie netinkamos kokybės Gaminį, pateikite išsamų aprašymą, kur ir kada atsirado defektas, pridėkite Gaminio ir defekto nuotraukų, vaizdo medžiagą ir kitą susijusią informaciją, padėsiančią nustatyti defektą. 

  2.4. Gaminiai, turintys pastebimų defektų arba pažeidimų, nebuvo naudojami ar montuojami ir apie visus iki montavimo pastebėtus trūkumus pranešėte Pardavėjui iki Gaminių montavimo pradžios. Pardavėjas neatsako už jau sumontuotų Gaminių defektus ar pažeidimus, nekompensuoja jų demontavimo, permontavimo ar susijusių apdailos darbų bei medžiagų kaštų, jeigu jūs ar Gaminius montavę asmenys galėjo tuos defektus nustatyti ir informuoti Pardavėją per ‎2.2 punkte nustatytą terminą po Gaminių priėmimo ar jų montavimo metu.

  2.5. Gaminį prižiūrite pagal jo priežiūros ir reguliavimo instrukcijas ir rekomendacijas. Aktualios redakcijos instrukcijos ir rekomendacijos yra pateikiamos čia.

 3. STIKLO PAKETŲ GARANTIJOS SĄLYGOS

  3.1. Gaminių stiklo paketo vidiniame rėmelyje yra nurodytas pagaminimo laikas (metai, mėnuo), Užsakymo numeris, pozicijos numeris pasiūlyme, stiklo matmenys ir kita su Užsakymu susijusi informacija.

  3.2. Gaminių su stiklo paketais Garantijai papildomai taikomos šios sąlygos:

  3.2.1. Stiklo paketą sumontuoja gamykla arba Pardavėjo specialistai (montuotojai), arba jis buvo sumontuotas ir prižiūrimas pagal Stiklo gamintojo instrukcijas: https://glasslt.com/wp-content/uploads/2020/03/Priedas-Nr.-5-LT-Versija-Nr.-2-03.04.pdf.

  3.2.2. Statybos proceso metu stiklo paketas turi būti nuvalytas ir tinkamai apsaugotas.

  3.2.3. Turi būti užtikrinta, kad stiklas nebūtų mechaniškai pažeistas dėl išorinių smūgių ar pastato konstrukcijų deformacijos.

  3.2.4. Turi būti užtikrinta, kad stiklas nebūtų termiškai pažeistas, pavyzdžiui, nesudužtų dėl stipraus užšalimo, įkaitimo ar sąlyčio su chemiškai agresyviomis medžiagomis arba nesideformuotų dėl netinkamų laikymo sąlygų. Sumontuoti stiklo paketai gali būti eksploatuojami temperatūroje nuo -60 °C iki +60 °C, santykinis oro drėgnumas neturi viršyti 80 %.

  3.2.5. Turi būti užtikrinta, kad stiklas nebūtų pažeistas apdorojant paviršių po surinkimo, pavyzdžiui, jis nebūtų šlifuojamas, dažomas, ant jo nebūtų klijuojamos tamsinančios plėvelės ir pan.

  3.2.6. Ant stiklo neturi būti sumontuoti jokie papildomi įtaisai, matavimo prietaisai, signalizacijos sistemos ir t. t., dėl kurių stiklo pakete galėtų kauptis vanduo ar įvykti terminis trūkis. Terminio trūkio rizika: stiklo terminio trūkimo priežastis yra temperatūrų skirtumas stiklo plokštumoje. Kritinis temperatūrų skirtumas paprastajam negrūdintam stiklui iki ≤ 12 mm storio yra ~35 °C. Visos sąlygos ir savybės, kurios didina šį skirtumą, didina ir stiklo terminio trūkimo tikimybę. Grūdintas stiklas gali atlaikyti ~200 °C temperatūrų skirtumą. Dėl šios priežasties grūdinto stiklo terminis trūkimas, esant natūralioms sąlygoms, praktiškai neįmanomas. Jeigu negalima pašalinti veiksnių, didinančių terminio trūkimo tikimybę, rekomenduojama naudoti grūdintą stiklą. Draudžiama tiesiai į negrūdintą stiklo paketą nukreipti kondicionieriaus karšto arba šalto oro srautą. Taip pat prie stiklo paketo nerekomenduojama įrengti dirbtinių šilumos bei šviesos šaltinių.

  3.2.7. Aukščiau nei 600 metrų virš jūros lygio sumontuotuose stiklo paketuose turi būti įrengti slėgio vožtuvai ir parinkti grūdinti stiklai. Pirkėjas, prieš pateikdamas Užsakymą, privalo informuoti Pardavėją, jeigu Gaminiai su stiklo paketais bus montuojami tokiomis sąlygomis. 

  3.2.8. Garantija taikoma tik tuo atveju, jei Pirkėjas laikėsi visų montavimo ir priežiūros instrukcijų. Aktualios redakcijos instrukcijos ir rekomendacijos yra pateikiamos čia: montavimas; priežiūra.

  3.2.9. Garantija netaikoma stiklo paketui su rėmo defektais, atsiradusiais dėl netinkamo žaliuzių, roletų ir/ar kitų išorinių bei vidinių langų/stiklo uždangalų ir žaliuzių naudojimo. 

  3.3. Vizualiniai stiklo paketų defektai vertinami pagal stiklo gamintojo taisykles: https://glasslt.com/wp-content/uploads/2023/03/Priedas-Nr.-2-LT-Versija-Nr.-8-1.pdf.

 4. DEFEKTŲ NUSTATYMO TVARKA

  4.1. Vizualiai vertinant Gaminius, nuo paviršiaus turi būti pašalinti visi vertinimui įtakos turintys veiksniai. Bendras vizualinis Gaminio paviršiaus vertinimas atliekamas iš 5 metrų atstumo išorinėje Gaminio pusėje ir iš 3 metrų atstumo vidinėje Gaminio pusėje. Paviršiaus vaizdas vertinamas ne ilgiau kaip 15 sekundžių. Prieš vertinimą vertinamos sritys specialiai nepažymimos. Išoriniai paviršiai tikrinami išsklaidytoje dienos šviesoje, o vidiniai paviršiai – išsklaidytame apšvietime. Vizualinis vertinimas atliekamas žiūrint statmenai į Gaminio paviršių.

 5. DEFEKTŲ ŠALINIMAS

  Jei Gaminys turi defektų, Pardavėjas nustatyta tvarka imasi šių priemonių:

  5.1. Tais atvejais, kai reikalingas smulkus remontas (pvz., keičiama rankenėlė, drenažo dangteliai ir pan.) kai pastarąjį gali atlikti Pirkėjas, Pardavėjas kompensuoja keičiamų dalių kainą, tačiau smulkaus remonto darbus atlieka Pirkėjas ar jo pasirinkti asmenys.

  5.2. Tais atvejais, kai reikalingas sudėtingesnis remontas, jį toje pačioje vietoje, į kurią buvo pristatytas Gaminys, atlieka Pardavėjas arba jo nurodyti asmenys. Jeigu Gaminys buvo atsiimtas iš gamyklos arba sumontuotas kitoje vietoje nei jo pristatymo vieta, Pardavėjas gali taikyti mokestį už meistrų atvykimą, apskaičiuojamą Taisyklėse nustatyta tvarka pagal Pardavėjo E-parduotuvės svetainėje nurodomus įkainius.

  5.3. Tais atvejais, kai Gaminio neįmanoma suremontuoti, Pardavėjas Pirkėjui pateikia naują Gaminį ar komponentą. Naujam Gaminiui ar komponentui taikoma senojo Gaminio garantija ir ši Garantija nepratęsiama. 

  5.4. Jei tuo metu, kai nustatomas defektas, atitinkamas Gaminio modelis nebegaminamas, Pardavėjas gali pasiūlyti pakeisti jį panašiu Gaminiu.

 6. GARANTIJOS NETAIKYMAS

  Garantija netaikoma ir išlaidos nekompensuojamos:

  6.1. Pirkėjo išlaidoms, susijusioms su seno Gaminio išėmimu ir naujo Gaminio montavimo darbais.

  6.2. Visais atvejais naujas Gaminys nemokamai pristatomas į tą pačią vietą, į kurią buvo pristatytas vėliau sugedęs senasis Gaminys arba jis bus paruoštas atsiėmimui iš gamyklos, jeigu šis variantas buvo pasirinktas Gaminio užsakymo metu. Tolesnio Gaminio gabenimo išlaidos nekompensuojamos. 

  6.3. Statybos darbų, statybinių ir apdailos medžiagų išlaidoms.

  6.4. Veiklos nuostoliams, negautoms pajamoms ir kitiems netiesioginiams nuostoliams.

  6.5. Bet kokių pretenzijų, kylančių dėl neteisingo montavimo, priežiūros ar Gaminio sugadinimo dėl aplaidumo, tyčia ar atsitiktinai, išlaidoms. Pardavėjas neatsako už Gaminio defektus, sugadinimą, pažeidimus ar kitus trūkumus, atsiradusius dėl to, kad Gaminys buvo saugomas, eksploatuojamas, montuojamas ar kitaip naudojamas, nesilaikant Gaminio aprašymo arba montavimo instrukcijų. Nesant konkrečių Gaminio ar atskirų jo elementų naudojimo/įrengimo instrukcijų, privalote vadovautis bendraisiais tokios rūšies Gaminiams ar atskiriems jų elementams taikytinais saugojimo, eksploatavo, įrengimo, montavimo ir kitokio naudojimo reikalavimais.

  6.6. Transportavimo metu padarytai žalai, jei ji neužregistruota ir apie ją nepranešta pristatymo metu, kaip numatyta 2.1 punkte.

  6.7. Metalinių komponentų spalvos pasikeitimui ar korozijai, atsiradusiai dėl agresyvios, druskingos aplinkos poveikio (kai vietoje antikorozinių komponentų buvo užsakyti standartiniai), netinkamo valymo ar netinkamų valymo priemonių naudojimo. Pirkėjas, prieš pateikdamas Užsakymą, privalo informuoti Pardavėją, jeigu Gaminiai bus montuojami tokiomis sąlygomis.

  6.8. Defektams, susijusiems su natūraliu nusidėvėjimu kasdienio naudojimo sąlygomis, taip pat su paviršiaus spalvų pokyčiais dėl oro sąlygų, pavyzdžiui, vėjo, lietaus ir kito išorinio poveikio.

 7. KITOS NUOSTATOS

  7.1. Šios Garantinės sąlygos sudaro neatskiriamą MYNEST by Aradas elektroninės parduotuvės Taisyklių dalį.

  7.2. Bet kokie iš šių Garantinių sąlygų kylantys arba su jomis susiję ginčai, nesutarimai ar pretenzijos, yra sprendžiami Taisyklėse numatyta tvarka.

Nerandate tinkamo atsakymo?
Susisiekite su mumis ir mes atsakysime į visus rūpimus klausimus.